Remedios Varo: Los amantes (1960)

P S Y C H O T E R A P I A   D O R O S Ł Y C H

 

Psychoterapia to systematyczna pomoc psychologiczna w problemach, które wynikają nie tylko z pojedynczych trudnych okoliczności życiowych, lecz mają charakter powtarzających się wzorców i sposobów reagowania w różnych sytuacjach. Jest to proces samopoznania, którego celem jest zmiana sposobu przeżywania świata i siebie w relacji do niego. Odbywa się w toku regularnych spotkań – raz w tygodniu lub częściej. Sesje terapeutyczne poświęcone są rozmowie na temat aktualnie zgłaszanych problemów w kontekście wydarzeń i wyzwań życia codziennego, jego przeszłości i przyszłości, w poszukiwaniu szerszego rozumienia tego, jak pacjent funkcjonuje w codziennym życiu, w relacjach międzyosobowych, i dlaczego bywają one źródłem trudnych emocji i cierpienia. Rozmowa w trakcie sesji dotyczy reakcji emocjonalnych, wyobrażeń i fantazji, a także marzeń sennych. Można skorzystać z twórczych środków wyrazu, na przykład pisania, rysunku, czy innych form artystycznych. Wszystkie te formy są mniej lub bardziej spontanicznymi przejawami psychiki. W gabinecie można też skorzystać z Terapii w Piaskownicy.

Moje doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi obejmuje następujące obszary:

 • depresje
 • nerwice
 • problemy w relacjach
 • problemy związane z akulturacją
 • sytuacje kryzysowe związane z życiem osobistym i zawodowym
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia odżywania
 • zaburzenia psychotyczne (jeśli pod jednoczesną kontrolą lekarza psychiatry i w remisji)
 • zaburzenia osobowości
 • doświadczenia traumatyczne: utraty, nadużycia, oraz związane z wczesną traumą okresu dzieciństwa
 • integracja i rozwój osobowości

 Psychoterapia rozpoczyna się od cyklu spotkań konsultacyjnych, w trakcie których wspólnie z pacjentem identyfikujemy potrzeby i ustalamy charakter pracy, jaka odbywa się w ramach wspólnej umowy. Takie konsultacje służą wzajemnemu poznaniu się i wspólnym zreflektowaniu podjęcia odpowiedzialnej decyzji o rozpoczęciu psychoterapii, w oparciu o rozpoznanie psychologicznej sytuacji pacjenta.