Na przestrzeni ostatnich kilku lat moja praca dydaktyczna zorientowana jest wokół nauczania i popularyzacji psychologii analitycznej w Polsce.

W 2009 roku współprowadziłem jedno z seminariów szkoleniowych Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej, poświęcone zagadnieniom historii nozologii psychiatrycznej  oraz diagnozy psychologicznej.

Od 2010 roku jestem członkiem Komisji Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej. Jestem jednym z twórców analitycznego szkolenia całościowego PTPJ. Od 2012 roku regularnie wykładam w seminariach szkoleniowych w ramach tej struktury. Współprowadzę seminaria w grupie szkoleniowej I stopnia, począwszy od jego pierwszej edycji.

W ramach członkostwa w Komisji Szkoleniowej PTPJ jestem obecnie jednym z dwóch koordynatorów szkolenia całościowego.

Tomasz J. Jasiński, Małgorzata Kalinowska: Differences of fantasy, fantasy of differences. Reflecting on Jungian identity in the context of Individual Route.

 

Panel jungowski: Archetypy i symbole w gabinecie psychoanalityka.

 

 

We współczesnej psychologii interesuje mnie dialog pomiędzy psychoanalizą a współczesnymi naukami o człowieku. Dynamiczny rozwój neuronauki w ostatnich kilkudziesięciu latach z jednej strony potwierdza wiele odkryć i intuicji Junga dotyczących struktury i funkcjonowania psychiki, zaś z drugiej pozwala na rozwinięcie niektórych pojęć z jego psychologii. Odkrycia w dziedzinie neuronauki odnoszą się do głębokich nieświadomych aspektów relacji międzyosobowej, którą uważam za rdzeń psychoterapii i psychoanalizy oraz zachodzących w ich ramach procesów przemiany i leczenia. Interesuję się pozawerbalnymi aspektami tych procesów oraz funkcją ciszy w relacji analitycznej. Jestem także zainteresowany wpływem wczesnych doświadczeń życiowych na formowanie się późniejszych struktur psychicznych i na specyfikę funkcjonowania emocjonalnego, przede wszystkim w koncepcjach wczesnodziecięcej traumy, a także zaburzeń charakterologicznych.

Oprócz tych ściśle klinicznych wątków zajmuje mnie również refleksja na styku psychologii analitycznej i współczesnych nauk humanistycznych, opisujących transformacje kulturowe, które na gruncie psychoanalizy jungowskiej można rozumieć w odniesieniu do pojęcia psychiki zbiorowej i kompleksów kulturowych. Badanie wzajemnych związków między globalnymi zmianami w kulturze a sposobem funkcjonowania człowieka w świecie emocji i relacji międzyludzkich jest moim zdaniem jednym z ważniejszych pól obecnego rozwoju psychoanalizy. Sądzę, że psychologia analityczna, ze względu na rozpoznanie zbiorowej warstwy pychiki, dostarcza ku temu unikalnych narzędzi.

MIĘDZYNARODOWE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGII ANALITYCZNEJ (INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR ANALYTICAL PSYCHOLOGY)

  • Członek Indywidualny – uprawnienia do prowadzenia psychoanalizy jungowskiej

 POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOANALIZY JUNGOWSKIEJ

  • Członek – założyciel
  • Koordynator Szkolenia Całościowego w psychoanalizie jungowskiej
  • Członek Komisji Etyki
  • Członek Komisji Szkoleniowej
  • Prezes kadencji 2010 – 2013
  • Prezes kadencji 2013 – 2016

 POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGII ANALITYCZNEJ

  • Członek – założyciel
  • Członek Zarządu kadencji 2001-2003